SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU

Tham nhũng là thách thức và trở ngại lớn cho hoạt động kinh doanh nghiêm túc. Đây là nguyên nhân làm phát sinh thêm chi phí trong kinh doanh, bóp méo sự cạnh tranh và tiềm ẩn những rủi ro pháp lý và uy tín nghiêm trọng. Trong bối cảnh hiện nay khi các nguyên tắc phòng, chống tham nhũng ở cấp độ quốc gia và quốc tế ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn và được các cơ quan thực thi tuân thủ và áp dụng trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã thiết lập Chương trình Liêm chính Doanh nghiệp với mục tiêu:

  • Nâng cao trách nhiệm giải trình, minh bạch và quản trị trong khối doanh nghiệp
  • Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp để xây dựng các chương trình liêm chính kinh doanh hiệu quả
  • Hỗ trợ các sáng kiến của Chính phủ nhằm nâng cao liêm chính kinh doanh

Để đạt được những mục tiêu này, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã tham gia vào nhiều nỗ lực chung và phát hành nhiều tài liệu báo cáo và nghiên cứu khác nhau.

TT cũng đã xây dựng Diễn đàn Liêm chính Kinh doanh Việt Nam (VBIF). Dựa trên mô hình hoạt động do Tổ chức Minh bạch Quốc tế phát triển, VBIF quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu mong muốn hỗ trợ sứ mệnh của Tổ chức Hướng tới Minh bạch và cam kết đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu của VBIF là nâng cao các tiêu chuẩn và hỗ trợ hình thành một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Khi tham gia Diễn đàn Liêm chính Doanh nghiệp Việt Nam (VBIF), các doanh nghiệp sẽ có cơ hội:

  • Thể hiện cam kết và vai trò lãnh đạo trong phạm vi ngành của mình
  • Củng cố thông điệp phòng, chống tham nhũng trước nhân viên
  • Học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia của TT và đồng nghiệp ở các công ty khác về xu hướng tham nhũng và thông lệ tốt nhất trong phòng, chống tham nhũng và chống hối lộ
  • Hiểu rõ hơn về các mục tiêu và vận động chính sách của TT