SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU

Tham nhũng là thách thức và trở ngại lớn cho hoạt động kinh doanh nghiêm túc. Đây là nguyên nhân làm phát sinh thêm chi phí trong kinh doanh, bóp méo sự cạnh tranh và tiềm ẩn những rủi ro pháp lý và uy tín nghiêm trọng. Trong bối cảnh hiện nay khi các nguyên tắc phòng, chống tham nhũng ở cấp độ quốc gia và quốc tế ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn và được các cơ quan thực thi tuân thủ và áp dụng trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã thiết lập Chương trình Liêm chính Doanh nghiệp với mục tiêu:

  • Nâng cao trách nhiệm giải trình, minh bạch và quản trị trong khối doanh nghiệp
  • Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp để xây dựng các chương trình liêm chính kinh doanh hiệu quả
  • Hỗ trợ các sáng kiến của Chính phủ nhằm nâng cao liêm chính kinh doanh

Để đạt được những mục tiêu này, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã tham gia vào nhiều nỗ lực chung và phát hành nhiều tài liệu báo cáo và nghiên cứu khác nhau.