NGUYÊN TẮC THÀNH VIÊN VBIF

Tổ chức Hướng tới Minh bạch hợp tác với các doanh nghiệp mong muốn đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính và chia sẻ tầm nhìn của phong trào toàn cầu do Tổ chức Minh bạch Quốc tế khởi xướng: Một thế giới trong đó các chính phủ, doanh nghiệp, xã hội dân sự và người dân nói không với tham nhũng.

Để trở thành Thành viên của Diễn đàn Liêm chính Doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp không nhất thiết phải có sẵn một chương trình phòng, chống tham nhũng toàn diện, tuy nhiên Tổ chức Hướng tới Minh bạch kỳ vọng rằng doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt được các tiêu chuẩn cao nhất và đã có sẵn, hoặc cam kết sẽ triển khai, một chương trình phù hợp với mục tiêu này. Chương trình cần được xây dựng phù hợp với Các Nguyên tắc chống hối lộ trong kinh doanh của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Thành viên của Diễn đàn Liêm chính Doanh nghiệp Việt Nam:

  • Cam kết hoạt động với các tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính và minh bạch;
  • Đang triển khai, hoặc sẽ triển khai trong một thời hạn xác định, trên khắp các hoạt động của doanh nghiệp một chương trình phòng, chống tham nhũng và chống hối lộ hiệu quả và dựa trên rủi ro;
  • Cam kết liên tục cải thiện chương trình phòng, chống tham nhũng và chống hối lộ;
  • Công khai cam kết hoạt động với những tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính và minh bạch và báo cáo công khai về chương trình phòng, chống tham nhũng và chống hối lộ.

Để tham gia Diễn đàn Liêm chính Kinh doanh, doanh nghiệp đóng phí thành viên hàng năm là 200 triệu VND.