HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ các tổ chức cải thiện năng lực phòng, chống tham nhũng. Chúng tôi làm việc với nhiều loại hình tổ chức, từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các công ty đa quốc gia, từ các cơ quan quản lý nhà nước đến các tổ chức phi chính phủ. Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng này, chúng tôi có khả năng thiết kế nhiều dịch vụ mà có thể được mô tả ở mức độ cơ bản như sau:

  • Rà soát và đánh giá về các tài liệu đào tạo, chính sách và quy trình hiện có, đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện và xác định các bất cập, yếu kém;
  • Đánh giá rủi ro dựa trên kinh nghiệm toàn cầu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về tham nhũng, kết hợp với phân tích rủi ro về chức năng và vận hành nhằm xây dựng một bản đồ/báo cáo rủi ro trong đó xác định “các điểm nóng”;

Nghiên cứu dành cho các tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về thực trạng tham nhũng tại Việt Nam, dù là cho mục đích đào tạo, đánh giá rủi ro hay các mục đích khác, chẳng hạn như đánh giá thị trường để đầu tư.