10 nguyên tắc chống tham nhũng dành cho doanh nghiệp nhà nước

Ấn phẩm “10 nguyên tắc chống tham nhũng dành cho các doanh nghiệp nhà nước” giúp các doanh nghiệp nhà nước thực hiện các chương trình chống tham nhũng dựa trên các tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính và minh bạch. Công cụ này đưa ra 10 nguyên tắc thực hành tốt nhất về cách các doanh nghiệp nhà nước có thể phát triển các chính sách và thủ tục để chống tham nhũng. Đặc biệt, vai trò của quản trị doanh nghiệp được nhấn mạnh trong việc cung cấp thông tin cho các bên liên quan thông qua minh bạch và báo cáo công khai. Các nguyên tắc trong ấn phẩm này được phát triển thông qua quy trình liên quan đến nhiều bên, trong đó Tổ chức Minh bạch Quốc tế thu thập lời khuyên và khuyến nghị từ chính các doanh nghiệp, các văn phòng của TI, học giả và chuyên gia quản trị trên toàn thế giới. Chúng được liên kết với các Nguyên tắc Kinh doanh để Chống Hối lộ, được Tổ chức Minh bạch Quốc tế đưa ra vào năm 2003 và được cập nhật lần cuối vào năm
Năm xuất bản 2017
Tải tài liệu Việt Nam

Các nguyên tắc chống hối lộ trong kinh doanh

Các nguyên tắc kinh doanh để chống hối lộ” cung cấp một khuôn khổ hỗ trợ các công ty phát triển các chương trình chống hối lộ toàn diện. Trên thực tế, nhiều công ty lớn đã có chính sách chống hối lộ nhưng những chính sách này ít được thực hiện một cách hiệu quả. Chúng tôi khuyến khích các công ty xem xét sử dụng “Các nguyên tắc kinh doanh để chống hối lộ” như một công cụ để phát triển các chương trình chống hối lộ của riêng họ hoặc để đánh giá các chương trình hiện có.
Năm xuất bản 2013
Tải tài liệu Việt Nam

Công cụ đào tạo nhân viên RESIST

Các nguyên tắc chống hối lộ: Tài liệu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ